คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภาอบต.
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
กิจกรรม อบต.บางเสาธง
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา \"12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ\"

อ่าน 489 ครั้ง   โพสเมื่อ : 17/08/2012 15:44